Rainbow7

 

Inhoudsopgave

Omvang

Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten, beperkte hoeveelheid

Prijzen en verzendkosten

Verzending

Eigendomsvoorbehoud

Herroepingsrecht

Privacy

Identiteit van de contracterende partij

Slotbepalingen

 

1. Omvang

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en verzendingen tussen Rainbow7 Fotografie, (hierna: Rainbow7 ) en zijn klanten via de online shop bestel.rainbow7.nl 

2. Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten, beperkte hoeveelheid

1 Bestelproces

Rainbow7 biedt haar klanten een groot aanbod voor alle zaken omtrent schoolfotografie. Door het klikken op de producten of productbeschrijvingen kan de klant navigeren naar de product details, bijvoorbeeld details in verband met het product design, afmetingen of smaak. Het product wordt in een virtuele winkelwagen geplaatst door de gewenste hoeveelheid aan te geven en vervolgens op het symbool van de winkelwagen te klikken.

Door het klikken op het winkelwagen icoon, in de rechter bovenhoek van de website, kan de klant navigeren naar een overzicht van producten in de virtuele winkelwagen en waar nodig aanpassingen maken.

Als de klant geen verdere producten wenst toe te voegen aan de online winkelwagen kan het afhandelen van de bestelling worden vervolgd via de Bestelling verzenden knop. Geregistreerde klanten kunnen hier hun naam en wachtwoord invullen om automatisch hun opgeslagen informatie te gebruiken voor deze bestelling. Als een klant nog niet gereginew_htmleerd is, kan deze zich hier ook aanmelden of de bestelling afronden zonder zich te reginew_htmleren. In dit geval moet de klant het adres en de bestelinformatie invullen op de volgende pagina.

Door vervolgens te klikken op de knop Verder, komt de klant bij het Overzicht. De klant heeft hier een overzicht van zijn of haar bestelling met details over de prijs (inclusief de BTW) en details over de verzending en de kosten.

De bestelling wordt geplaatst door te klikken op de knop "Bestelling plaatsen". Dit wil zeggen dat een bindende bestelling is geplaatst.

Zodra deze geplaatst is,is deze niet meer te annuleren en kan er geen restitutie verleend worden op de bestelling.

2 Afsluiten van overeenkomsten
De afbeeldingen van het assortiment in de online shop zijn illustratief en bedoeld om de klant een beeld te geven van het product; deze zijn niet bindend. De klant maakt een bindende bestelling door een koopovereenkomst aan te gaan wanneer deze het bestelproces afrondt door te klikken op de knop "Bestelling plaatsen". De klant krijgt vervolgens automatisch een bevestiging en een kwitantie van de bestelling via e-mail (orderbevestiging). Deze orderbevestiging houdt geen verband met de acceptatie van de bestelling.

3. Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere prijselementen; deze prijzen moeten worden verhoogd met eventuele verzendkosten die van toepassing zijn.

4. Verzending

Tenzij anders vermeld in de verzendbevestiging, is de verwachte levertijd 1-2 weken.

In het geval van beschadiging tijdens de verzending, moet contact worden opgenomen met de Rainbow7 klantenservice. Als resultaat heeft Rainbow7 de optie om een klacht in te dienen bij de bezorger over de geleden schade. Als de klant niet in staat is om informatie te verschaffen over de schade die is opgelopen tijdens het transport, zal dit geen enkel effect hebben op de garantierechten van de klant.

5. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Rainbow7 totdat de betaling is voldaan. Voor de overdracht van eigenaar, is verpanden, verwerken of bewerken zonder toestemming van Rainbow7 niet toegestaan.

6. Herroepingsrecht

Er is geen sprake van Herroepingsrecht. Alle producten die geleverd worden zijn gepersonaliseerde producten die niet retour gestuurd kunnen worden.

7. Betaalmethoden

Goederen kunnen worden vooruitbetaald met iDeal.
Bankgegevens:
Rainbow7 Fotografie
Bank: ING Bank N.V.
Plaats: Utrecht
IBAN: NL 75 INGB 0007898835
SWIFT (BIC): INGBNL2A

8. Privacy

Rainbow7 Fotografie Rainbow7 Fotografie, gevestigd aan Schoudermantel 77 3981AG Bunnik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.rainbow7.nl 

Schoudermantel 77 3981AG Bunnik 

HA Cnossen is de Functionaris Gegevensbescherming van Rainbow7 Fotografie Hij/zij is te bereiken via info@rainbow7.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rainbow7 Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

  • E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rainbow7.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rainbow7 Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Rainbow7 Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rainbow7 Fotografie) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rainbow7 Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, 2 jaar, deze gegevens hebben wij nodig voor het terugzoeken van een geplaatste bestelling. We gebruiken de termen als zoeknaam in onze webwinkel om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Rainbow7 Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rainbow7 Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rainbow7 Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Met het verwijderen van de persoonsgegevens, verdwijnt wel het recht om op een later tijdstip aanspraak te maken op een eerder geplaatste bestelling. 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rainbow7 Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rainbow7.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Rainbow7 Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rainbow7 Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rainbow7.nl

 

 

9. Identiteit van de contracterende partij

Rainbow7 Fotografie

Schoudermantel 77 3981 AG Bunnik

Belangrijkste plaats van bedrijfsvoering: Bunnik

KVK: 60315086

BTW: NL176594255B01

Verantwoordelijk voor drukwerk:

onlineschoolfoto.nl
Steenbakkersstraat 7
2922 XJ Krimpen aan den Ijssel.
Tel. 0180 - 559 459
Fax  0180 - 559 450 website:
www.ONLINESCHOOLFOTO.nl .
Emailadres: info@onlineschoolfoto.nl 

10. Slotbepalingen

Mochten bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of ontoepasbaar zijn of worden, zal de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet worden aangetast. Het Nederlandse recht is van toepassing wanneer de Europese wetgeving niet toereikend is voor de kwestie. Deze keuze van de wetgeving geldt alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van de wetgeving van het land waarin de klant zich op het moment van zijn bestelling bevindt.